تشکل های علمی و صنفی
  • انجمن بیهوشی اروپا
  • انجمن بهوشی قلب ایران
مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: صفورا معصومی , محمدرضا حبیبی, سیده سمیه اعلم الهدی
کلیدواژه ها :
: 7078
: 8
: 0
ایندکس شده در :
مقایسه عوارض روش دوختن در یک لایه و در چند لایه زخم پا پس از برداشتن ورید صافن بزرگ در بای پس کرونر سید محمود نورایی1      صفورا معصومي2      رضاعلي محمدپور تهمتن3      محمدرضا حبیبی4      سيده سميه اعلم الهدي2چكيدهسابقه و هدف : بیماری‌های قلبی- عروقی و مرگ ناشی از آنها متأسفانه طیف گسترده‌ای را در علل مرگ و میر به خود اختصاص داده است. در دهه‌های اخیر جراحی قلب باز توانسته میزان مرگ و میر این دسته از بیماران را کاهش دهد. در این مطالعه به بررسی کاهش عوارض ناشی از بستن زخم پا در یک لایه و بررسی لزوم و یا عدم لزوم بستن لایه زیر جلدی زخم پا پس از برداشت ورید صافن بزرگ در اعمال جراحی باي پس كرونر پرداخته‌ شد.مواد و روش ها : این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی از نوع تصادفی انجام شد. جامعه مورد بررسی شامل 80 بیمار مبتلا به بيماري ايسكمي قلبي بودند که تحت عمل جراحی باي پس كرونر قرار گرفتند. در گروه اول زخم ناشی از برداشتن ورید صافن بزرگ تنها در یک لایه ترمیم شد و در گروه دوم زخم پا در چند لایه ترمیم شد. پس از اتمام مطالعه داده‌های بدست آمده در مورد عوارض دو روش با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS17 تنظیم و دسته‌بندی شد و با کمک شاخص‌های آمار مرکزی و آزمون‌های t و chi-square مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.یافته ها : بیماران دو گروه از لحاظ سن، وزن، قد، جنسیت و شاخص توده بدني اختلاف معني داري نداشتند. در روز دوم مطالعه تنها هماتوم تفاوت معنی‌داری(001/0p=) بين دو گروه داشت (در گروه یک لایه 5 بیمار و در گروه چندلایه 18 نفر). در روز چهاردهم مطالعه بجز در مورد نورالژی عصب صافن در 6 متغیر دیگر گروه چندلایه با عوارض بسیار بیشتری همراه بوده است. نتایج تقریباً مشابهی در روز بیست و یکم پس از عمل جراحی مشاهده شد.استنتاج : شواهد بیانگر آن است که شیوه سوچور تک لایه زخم محل برداشت ورید صافن جهت بای پس عروق کرونری با عوارض و موربیدیته کمتری همراه می‌باشد. لذا توصیه می‌گردد در مواردی که از ورید صافن بزرگ به عنوان گرافت برای Revascularization عروق کرونر استفاده می‌شود برای جلوگیری از بروز اثرات نامطلوب نظیر عفونت زخم و یا درد مزمن و هماتوم از سوچور زخم به روش یک لایه استفاده شود. واژه‌های كليدي: باي پس عروق كرونر، وريد صافن بزرگ، بستن زخم جراحي  E اين تحقيق طي شماره  77- 88  در شوراي پژوهشي دانشگاه ثبت شده و با حمايت مالي دانشگاه علوم پزشكي مازندران انجام شده است.مولف مسئول: محمدرضا حبيبي- ساري: بلوار ارتش، مركزآموزشي درماني فاطمه زهرا (س)، مركز قلب دانشگاه علوم پزشكي مازندران    mahammadreza.habibi@gmail.com E-mail:1. گروه جراحي قلب، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مازندران                    3. گروه آمار حياتي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي مازندران2. پزشك عمومي، دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                    4. گروه بيهوشي، دانشكده پيراپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مازندرانEتاريخ دريافت : 22/1/89          تاريخ ارجاع جهت اصلاحات : 8/2/89           تاريخ تصويب : 19/2/89 
نویسندگان: محمود مفید, علیرضا عسگری, حسین ایمانی, محمدرضا حبیبی, حسن قشونی
کلیدواژه ها :
: 7575
: 7
: 0
ایندکس شده در :
بررسی بافتی اثربخشی پماد موضعی فنی توئین سدیم %1 بر زخم پوستی موش صحرایی نر هدف: ارزیابی تاثیرات بافتی پماد فنی تویین سدیم 1 درصد و وازلین بر ترمیم زخم باز پوستی موش در فازهای التهاب، تزاید و تجدید ساختارمواد و روشها: در این تحقیق که به روش تجربی است زخمی دایره ای به قطر حدود 2 cm در پوست ناحیه پشت گردن 60 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد Wistar به وزن 225 ± 25 گرم تحت بیهوشی ایجاد شد. از روز صفر (روز جراحی) یک روز در میان سطح زخم در گروه تجربی با پماد فنی تویین سدیم 1 درصد و گروه کنترل منفی با وازلین پوشیده شد و در مورد گروه کنترل درمانی صورت نپذیرفت. از نمونه های بافتی در روزهای سوم، هفتم، چهاردهم و بیست و هشتم مقاطع پنج میکرونی به شکل سریال تهیه و با استفاده از روشهای رنگ آمیزی هماتوکسیلین – آئوزین، ون گیسن و محلول آبی تولوییدین بلو 1 درصد رنگ آمیزی و مطالعه شد و سلولهای فیبروبلاست، ماست سل، عروق خونی شمارش، عمق بافت گرانوله اندازه گیری و میزان سلولهای التهابی و شدت رنگ پذیری رشته های کلاژن دسته بندی شدند. داده ها با روش آزمون آنووای (Anova) یک طرفه و دو طرفه تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: نتایج حاصل از شمارش سلولهای فیبروبلاست در روزهای سوم، هفتم و چهاردهم در گروههای تجربی و کنترل نشان از افزایش معنی دار میزان این سلولها در گروه تجربی فنی تویین است (P